Adatvédelem

3.6. Információvédelem, Adatkezelés

3.6.1. Megrendelő kijelenti, hogy a Szolgáltató által végzett adatfeldolgozást, illetőleg adatkezelést az alábbi feltételek mellett megrendeli, a Szolgáltatás során teljesített adatkezeléshez önkéntesen, a Szolgáltatás megrendelésével hozzájárul, annak célját és megvalósítási módját ismeri.

3.6.2. Az adatkezelésre és feldolgozásra Szolgáltató jogosult, a Szolgáltató által feldolgozott adatokat a Felek jogai érvényesítése, illetőleg kötelezettségei teljesítése által indokolt célból és terjedelemben a Szolgáltató erre feljogosított munkavállalói, illetőleg szükség szerint más jogcímen jogszerűen eljáró teljesítési segédjei, Megrendelő, az érintett, illetőleg a megfelelő jogosultsággal rendelkező hatóság és felügyeleti szerv (ideértve különösen, de nem kizárólag: rendőrség, ügyészség, Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóság, bíróság, NÚSZ) ismerhetik meg. Szolgáltató részére az adatkezelés érdekében kiadott nyilvántartási szám NAIH-59180/2012

3.6.3. A Megrendelő által megrendelt gépjármű nyomkövetési szolgáltatást Megrendelő, mint adatkezelő rendeli meg abból a célból, hogy a vállalatirányítási rendszereit korszerűsítése, könyvvezetési, elszámolási, illetőleg a bérszámfejtési, beszámolási kötelezettségei teljesítése érdekében szükséges adatok automatikusan mindenkor rendelkezésére álljanak. A nyomkövetési szolgáltatások által rendelkezésre álló adatok tekintetében ezért Megrendelőt adatkezelői felelősség terheli, Szolgáltató adatfeldolgozónak minősül.

3.6.4. Megrendelő adatkezelésének folyamata: a Szolgáltató által biztosított rendszer által rögzített adatok esetenkénti vizsgálata, felhasználása a gépjárműhasználat, illetőleg a munkavállalók esetenkénti ellenőrzése céljából.

Szolgáltató mint adatkezelő e tevékenysége során a GPS rendszerek biztosítására, a GPS rendszer által gyűjtött és rögzített adatok feldolgozására és tárolására köteles.

Érintettek köre: Megrendelő munkavállalói, esetlegesen egyéb jogcímen eljáró teljesítési segédei.

A személyes adatok köre: az ellenőrzés során esetlegesen rögzített személyes adatok, így különösen a tartózkodási hely és ehhez kapcsolódó dátum.

3.6.5. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a Szerződés alapján rendelkezésére álló adatait a Szolgáltatáshoz, a Szolgáltatás minőségének javításához, illetve annak a megrendelői igények szerinti bővítése, illetőleg közvélemény- vagy piackutatás, illetőleg igény- vagy jogérvényesítés, illetőleg anonimizáltan navigációs rendszerek fejlesztése céljából a szükséges és indokolt terjedelemben a jogszabályi előírások megtartásával harmadik személyek számára átadja.

3.6.6. A Szolgáltatási Szabályzatban, illetőleg a Szerződésben nem szabályozott esetekben a Szerződés alapján Szolgáltató rendelkezésére álló adatokat Szolgáltató harmadik személyek részére kizárólag Megrendelő írásbeli hozzájárulása, hatósági, vagy bírósági megkeresés esetén, jogszabályi kötelezettség teljesítése, illetőleg Szolgáltató jogának érvényesítése, vagy védelme érdekében jogosult átadni.

3.6.7. Megrendelő a Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató minőségbiztosítási okokból az általa használt telefonvonalakon elhangzott beszélgetésekről hangfelvételt készítsen. A telefonbeszélgetések hanganyagának rögzítésére az érintett hozzájárulásán alapul, amely rögzítés és adatkezelés célja, hogy a Felek által a Szerződés teljesítése során, a Szolgáltatást érintően tett nyilatkozatok a nem várt viták felmerülése esetén a Felek nyilatkozatainak bizonyíthatósága érdekében rendelkezésre álljanak. A Szerződés aláírásával egyidejűleg Megrendelő helytállási kötelezettséget vállal arra, hogy a képviseletében, vagy egyébként érdekében a Szolgáltatóval telefon útján kommunikáló személyek részéről rendelkezésre álljon a telefonbeszélgetésnek Szolgáltató által történő rögzítése, és annak kezelése – ideértve a rögzített telefonbeszélgetések hanganyagának Megrendelő kezdeményezésére Megrendelő részére történő átadását is –, illetőleg feldolgozása érdekében szükséges hozzájárulás, és hogy e beszélgetések hanganyagának törlését az érintettek ne kezdeményezzék.

3.6.8. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben Megrendelő – illetőleg a képviseletében, vagy egyébként az érdekében eljáró személy – a telefonbeszélgetés rögzítéséhez nem járul hozzá, úgy az ügyintézés kizárólag személyesen, illetőleg írásban teljesíthető. Megrendelő helytállási kötelezettséggel tartozik a tekintetben, hogy a képviseletében eljáró azon személyek, akikkel folytatott telefonbeszélgetés rögzítésre kerül, a megőrzési kötelezettség elteltét megelőzően a telefonbeszélgetések hanganyagának törlését – érintetti minőségükre figyelemmel – ne kezdeményezzék, ellenkező esetben, amennyiben a Felek között olyan nem várt vita merül fel, amely tekintetében a törölt telefonbeszélgetés hanganyaga bizonyítékul szolgálhatott volna, Megrendelőt terheli a bizonyítási kötelezettség. Szolgáltató a rögzített hanganyagot a Megrendelő kérésére a tárolási időn belül egy alkalommal térítésmentesen rendelkezésre bocsátja. Szolgáltató a rögzített hanganyagokat a Szerződésből eredő igények elévülési idejének végéig tárolja.

3.6.9. Szolgáltató a Megrendelőre vonatkozó, a Szolgáltatással összefüggésben álló tájékoztatást telefonon, illetőleg megbízott útján személyesen kizárólag a megfelelő azonosítást követően adhat. Abban az esetben, ha Megrendelő az azonosítás sikertelen, akkor ügyintézésre kizárólag személyesen kerülhet sor. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy ha az azonosítás után annak a gyanúja merül fel, hogy nem az erre jogosult személy kér felvilágosítást, úgy a kért információ átadást megtagadja.

3.6.10. A jelszót a Szolgáltató üzleti titokként, az adatvédelemre vonatkozó szabályok figyelembe vételével kezeli. Amennyiben a jelszó a Megrendelőnek felróhatóan illetéktelen személy tudomására jut, az ebből eredő következményekért kizárólag Megrendelőt terheli helytállási kötelezettség.

3.6.11. A Szerződés alapján nyújtott Szolgáltatások körére vonatkozó módosításra főszabály szerint írásban kerülhet sor. Szolgáltató szűk körben biztosítja azt, hogy a Szolgáltatások köre szóban, a jelszó használatával kerüljön sor, amire vonatkozó mindenkori eljárási rendről Szolgáltató diszpécserszolgálata ad tájékoztatást.

3.6.12. Megrendelő az adatkezeléssel kapcsolatosan jogosult

  1. a) a tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről,
  2. b) kérni személyes adatainak helyesbítését,
  3. c) tiltakozni személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés kizárólag a Szolgáltató vagy harmadik személy érdekét szolgálja, kivéve kötelező adatkezelés esetén; illetőleg amennyiben a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint – törvényben meghatározott egyéb esetben;
  4. c) kérni személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

3.6.13. Megrendelő kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad a Megrendelő általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a Megrendelő személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

3.6.14. Amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő adat a Szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot Szolgáltató helyesbíti.

3.6.15. A személyes adat törlésre kerül, amennyiben

  1. a) kezelése jogellenes;
  2. b) a Megrendelő kéri és a törlésnek jogszerű akadálya nincs;
  3. c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  4. d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
  5. e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóság elrendelte.

3.6.16. A személyes adat törlésére nem kerül sor amennyiben az érintett személyes adat adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.

3.6.17. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, amennyiben Megrendelő ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené Megrendelő jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

3.6.18. Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, amennyiben Megrendelő vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

3.6.19. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Megrendelőt, továbbá mindazokat értesíti Szolgáltató, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, amennyieben az az adatkezelés céljára való tekintettel Megrendelő jogos érdekét nem sérti.

3.6.20. Amennyiben Szolgáltató a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesíti, úgy a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban (Megrendelő hozzájárulása esetén elektronikus úton megküldve közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén Szolgálató tájékoztatja a Megrendelőt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

3.6.21. Megrendelőt a fentiek szerint megillető jogokat törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

3.6.22. Megrendelő az adatkezeléssel kapcsolatosan az alábbiak szerint kereshet jogorvoslatot jogainak megsértése esetén:

3.6.23. Megrendelő jogosult bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Megrendelő választása szerint – a Megrendelő székhelye/lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

3.6.24. Amennyiben a bíróság a kérelemnek helyt ad, Szolgáltatót a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a szükségeshez mérten a meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

3.6.25. Amennyiben a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, Szolgáltató köteles a Megrendelő adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Szolgáltató köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a jogszabályban meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

3.6.26. A bíróság elrendelheti ítéletének – az Szolgáltató azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

3.6.27. A telefonvonalakon elhangzott beszélgetésekről készült hangfelvételekről tájékoztatást Megrendelő írásban, papír alapon cégszerűen megtett, illetőleg legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata úján jogosult kérni oly módon, hogy a személyes adatok sérelmének elkerülése céljából köteles biztosítani Szolgáltató részére, hogy személyazonosságáról meggyőződhessen.

3.6.28. A jelen alcím értelmezése során Megrendelő tekintetében rögzített jogok és kötelezettségek szükség szerint megfelelően irányadók az érintettek tekintetében is azzal, hogy a kötelezettségek tekintetében – amennyiben az adott jogvita körülményei ezt ki nem zárják – Megrendelő és az érintett személy egyetemleges helytállásra kötelesek Szolgáltatóval szemben.

3.6.29. Szolgáltató a Szolgáltatással, illetve hálózatának üzemeltetésével kapcsolatban a tudomására jutott információkat és adatokat bizalmasan kezeli, illetőleg dolgozza fel. Az adatokat a kifejezett jogszabályi rendelkezés, a Szerződésben illetve a jelen Szolgáltatási Szabályzatban foglalt eseteket kivéve harmadik személyeknek nem szolgáltatja ki és nem teszi hozzáférhetővé mindaddig, amíg a Megrendelő a Szerződésbe foglalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti, illetőleg az adatoknak a harmadik személyek részére történő hozzáférhetővé tételéhez, illetőleg azok nyilvánosságra hozatalához írásban hozzá nem járult. Megrendelő a Szerződés aláírásával kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy Szolgáltató az igényérvényesítéshez szükséges adatokat harmadik személy részére kiadja.